Linux Son Dosya ve Klasör Listesi

Linux sistemlerde bir klasör içindeki değişen klasör ve dosyaları listeler ve sıralar

find /home/abozdemir/public_html/ $1 -type f -exec stat --format '%Y :%y %n' "{}" \; | sort -nr | cut -d: -f2- | head


Son Değişen Dosya ve Dizinleri Görmek İçin

Dosya ve Klasör
find /home/abozdemir/public_html -newermt "10 day ago" -ls
find /home/abozdemir/public_html -mtime -15 -ls

Sadece Klasör
find /home/abozdemir/public_html -mtime -7 -type d -ls

50MB üzeri ve 1GB altı dosyaları listeler
find /home/abozdemir -type f -size +50M -size -1G

Büyükten Küçüğe Doğru Dosyaları listeler
du -skh * | sort -hr
du -skh /var/log/* | sort -hr


Dizin veya kelime arama
grep -rnw aranacakdizin/ -e 'aranacak kelime'iki dosya ve dizin farklarını bulur.
diff -rq /home/abozdemir/public_html /home/bbozdemir/public_html
diff -c ilk-dosya.txt ikinci-dosya.txt
Boş klasörleri silme
find /home/abozdemir -empty -type d -delete